وی از سال 1991 – پژوهشگر پیشرو در انستیتوی فرهنگ‌های شرقی و آثار باستانی دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه (ار.گ.گ.او) است و تدریس دوره «هنر اسلامی» در دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه (ار.گ.گ.او) را دارد.

کتاب

دو دنیای مینیاتور شرقی

مشکلات تفسیر پراگماتیکی نقاشی‌های صفوی (The Two Worlds of Middle Eastern Book Illuminations) مسکو: دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه، 2006، 286ص.

مقالات
  • نظرلی، مائیس؛ پست‌مدرنیسم بدون ساحل یا ترفند “گنوستیک‌های مضحک” // Institutionis Conditori: ایلیا سرگئیویچ اسمیرنوف / ویراستار ـ گردآور: ن.پ. گرینزر ، م.ا.روسانوف، ل.ا. کوگان، گ.س. استپانیان، ن.یو. چلیسوا (Orientalia et Classica: مجموعه مقالات انستیتو فرهنگهای شرقی و آثار کهن، شماره L). مسکو: دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه، 2013، ص 170-178.
  • نظرلی، مائیس؛ کارکردگرایی اختصاصی مینیاتورهای کتابی دربار تبریز قرن شانزدهم. // شرق: جامعه آفریقایی-آسیایی: تاریخ و مدرنیته. 1996. شماره 2. ص 89-97.
  • نظرلی، مائیس؛ “عصمت” صفویان در مینیاتور تبریز قرن شانزدهم // میدان غیرکلامی فرهنگ: بدنه. اشیا. آیین؛ مسکو: 1996، ص15-18.
  • نظرلی، مائیس؛ وجود “روح سلطنتی” در نقاشی صفوی // زیبایی‌شناسی وجود و زیبایی‌شناسی متن در فرهنگ‌های قرون وسطای شرق. مسکو: 1995، ص146-185.
  • نظرلی، مائیس؛ “سعادت نامرئی”: مینیاتور اسلامی و رواندرمانی // میدان غیرکلامی فرهنگ: مطالب کنفرانس علمی “ارتباط غیرکلامی در فرهنگ.” مسکو: 1995، ص48-55.
  • نظرلی، مائیس؛ کیهان‌زایی و آفرینش در نقاشی صفوی قرن شانزدهم // شرق: جامعه آفریقایی-آسیایی: تاریخ و مدرنیته. 1993. شماره 1. ص83-89.
  • نظرلی، مائیس؛ زمینه‌ی تاریخی تصویرسازی ادبی // مسائل تفسیر یادمانهای فرهنگی شرق. مسکو: 1991، ص174-189.
  • نظرلی، مائیس؛ بررسی مسائل بازسازی فرابرنامه مجموعه‌ی چهل ستون اصفهان // بولتن اطلاع رسانی سازمان بین‌المللی مطالعات فرهنگ آسیای میانه، 1988. شماره. 14، ص14-20.
  • نظرلی، مائیس؛ بررسی مسئله تفسیر سبک خلاقانه‌ی نقاشی‌های صفوی // ملل آسیا و آفریقا. 1988. شماره 6. ص43-51.
علایق پژوهشی

مینیاتور صفوی، مسائل انسان‌شناسی غیرکلامی، مدلهای فضایی در فرهنگ اسلام

فعالیت‌های حرفه‌ای
  • از سال 1991 – پژوهشگر پیشرو در انستیتوی فرهنگ‌های شرقی و آثار باستانی دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه (ار.گ.گ.او).
فعالیت‌های آموزشی

تدریس دوره «هنر اسلامی» در دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه (ار.گ.گ.او).