کارلو جیوانو چِرِتی (Carlo Cereti) پروفسور ایران‌شناس در دانشگاه رم و مشاور فرهنگی سفارت ایتالیا در ایران است. زمینه اصلی پژوهش‌های او زبان فارسی میانه و تاریخ پارتیان و ساسانیان و تاریخ دینی ایران است. وی در حال حاضر عضو هیئت امنای بنیاد فردوسی است.

برخی از کتاب‌های او عبارت‌اند از:

  • An 18th Century Account of Parsi History – The Qesse-ye Zartoštiān-e Hendustān, IUO, Naples 1991
  • The Zand ī Wahman Yasn. A Sasanian Apocalypse, Serie Orientale Roma 75, IsIAO, Rome 1995
  • La Letteratura Pahlavi. Introduzione ai testi con riferimenti alla storia degli studi e alla tradizione manoscritta, Mimesis, Milan 2001
  • (et al.) Glyptic Antiquities from the Museum of Khoy, Western Azerbaijan, Iran
  • Reports and Memoires, N.S. 8, IsIAO, Rome