• 0
  • 0
  • 117

تبیین ابعاد حکمرانی متعالی مبتنی بر سیره حکومتی امام علی (عليه السلام): تلفیق رویکرد اجتهادی و تحلیل

یکی از مسائل مهم جهان امروز تغییرات سریع دولت و فرایندهای حکمرانی و مدیریت است. نقش سنتی و تاریخی دولت ها تغییر یافته و، به تبع آن، ماهیت فرایندهای حکمرانی و مدیریت در سراسر جهان دگرگون شده است. آن چه بدان بیش تر توجه شده حکمرانی خوب است. نارسایی های...

ادامه مطلب...