• 0
  • 0
  • 206

تعامل حوزه‌ی علمیه با رشته‌های علوم انسانی

کتاب حاضر یکی از آثار برگرفته از طرح جامع اعتلای علوم‌انسانی معطوف به پیشرفت کشوراست که اکنون به محضر ارباب معرفت تقدیم می‌گردد.
طرح جامع اعتلا مجموعه پروژه‌هایی به هم‌پیوسته و مسئله‎‎‌محور است که بر مبنای منشور پژوهشگاه در سال‌های اخیر مبنی بر درپیش‌گرفتن رهیافت بومیو کاربردی‌سازی علوم‌انسانی شکل گرفته و بر پایة خردجمعی و تعاطی افکار خبرگان، نخست طی یک سال و نیم، از گذرگاه انجام فاز مطالعاتی و تدوین RFP عبور کرده سپس وارد اجرای طرح‌ها شده است.
این طرح کلان برپایة این منطق شکل گرفت که برای بومی‌سازی و کاربردی‌سازی علوم‌انسانی لازم است سه مقولة مهم به‌صورت متمایز کاویده شوند و نهایتاً از همة طرح‌ها تلفیق صورت گیرد.
1. مبانی و ریشه‌های علوم‌انسانی جدید ارزیابی و نقد شوند.(کارگروه مبانی)
2. قلمرو و فرایند شکل‌گیری و سیر تاریخ ورود و استقرار این رشته‌ها در ایران نظر افکنده شود و نقد گردد. (کارگروه بازشناسی انتقادی و تاریخ)
3. شیوه‌ها و مظاهر کاربست آن‌ها و تعامل این رشته‌ها با جامعة ایران در چرخة ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.(کارگروه کاربست)


فهرست این اثر عبارت است از:

سخن پژوهشگاه

مقدمه

نخست: اهداف و مفاهیم مرکزی پژوهش

دوم: دامنه و روش پژوهش

سوم: نسبت پژوهش با ادبیات موجود

چهارم: ساختار صوری و محتوایی پژوهش

فصل اول: مطالعه تاریخی و جامعه شناسی تعامل حوزه و دانشگاه

بخش نخست: تأسیس نهاد دانشگاه به مثابه بستر علوم انسانی در ایران

بخش دوم: رویکرد فردمحور پیش از انقلاب اسلامی؛ تلاش چهره‌ها برای ارتباط مطالعات و معارف دینی و علوم انسانی

بخش سوم: رویکرد نهادمحور پس از انقلاب اسلامی؛ شکل گیری نهادهای واسطه‌ای میان حوزه و دانشگاه جهت پیوند ساختاری حوزه و دانشگاه

فصل دوم: مطالعه اندیشه‌ای و معرفت شناختی تعامل حوزه و دانشگاه

بخش نخست: زمینه شناسی معرفتی میان علوم انسانی و مطالعات و معارف دینی با توجه به تاریخ متفاوت آن

بخش دوم: تفاوت معرفت شناختی علوم انسانی و مطالعات و معارف دینی در مراجعه به مفهوم خدا

بخش سوم: تفاوت معرفت شناختی علوم انسانی و مطالعات و معارف دینی در مراجعه به مفهوم علم

بخش چهارم: نظام‌های آگاهی متفاوت علوم انسانی و مطالعات و معارف دینی

بخش پنجم: امکان تعامل میان علوم انسانی و مطالعات و معارف دینی ذیل پیشنهادی تازه

فصل سوم: دین پژوهی و افق تعامل حوزه و دانشگاه

بخش اول: تعریف اجمالی دین پژوهی

بخش دوم: بازخوانی معارف حوزوی و علوم انسانی با هدف تعامل

بخش سوم: بازآفرینی معارف حوزوی و علوم انسانی با هدف تعامل

بخش چهارم: نوآوری در دین پژوهی

نتیجه گیری

منابع

عبدالمجید مبلغی در مقدمه این اثر می‌نویسد: این پژوهش به بررسی و تحلیل تاریخی تعامل میان علوم انسانی که عمدتاً در دانشگاه‌ها پرورده است، با مطالعات و معارف دینی که بخش سترگ و مهمی از آن به لحاظ تاریخی محصول حوزه‌های علمیه است، می‌پردازد.

نوشتار تعامل را در سه سطح پیوستار پی می‌جوید:

ابتدا می کوشد درکی تاریخی از نسبت دانش‌های حوزوی علوم انسانی حاصل آورد و در پرتو این درک تاریخی و براساس مراجعه به واقعیت‌های بیرونی به توضیحی نهادشناسانه از محدودیت‌ها و امکانات مؤثر در تعامل میان این دو بستر آگاهی دست یابد. این تحلیل تاریخی نهادگرا از تلاش‌های تحقق یافته برای ایجاد ارتباط میان دو سامانه فکری حوزه و دانشگاه دستمایه مباحث فصول بعدی نوشتار می‌شود.

در گام بعدی کتاب به دشواری‌های اندیشه‌ای پیش روی تعامل می‌پردازد و بر پایه توضیحی که از تنگناهای معرفت شناختی جهت حرکت متعاملانه ارائه می‌دهد به طرح پیشنهادی معرفتی می‌پردازد که به باور نویسنده حاوی امکاناتی نهفته در رویکرد به تعامل میان این دو است و مستعد کاهش نظام مند دشواری‌های معرفت شناختی پیش روی تعامل است. این پیشنهاد معرفت شناختی در پیوند با درک ویژه ای است که از نحوه رویکرد به مفاهیم مرکزی خدا و علم در نظام‌های آگاهی علوم انسانی و مطالعات و معارف دینی طی پژوهش عرضه می‌شود.

نهایتاً در نگاه به افق‌های پیش روی تعامل در صحنه عمل و حوزه کنش ورزی علمی، کتاب خطوط گفتمانی را ترسیم می‌نماید که مجموعه‌ای از تأملات اندیشه‌ای و روش شناختی ضروری را جهت گام برداشتن در مسیر عملی تعامل پیش می‌کشد.

به باور نویسنده این گفتمان تا حد قابل توجهی به کار کنش مبنی بر تعامل می‌آید و راه‌های مشخصی را پیش روی تعامل می‌گشاید. این گفتمان که نشان دهنده درکی بینا ذهنیتی از نگرش‌ها، ایده پردازی‌ها، شگردها و کنش‌های فکری منجر به تعامل است ذیل دیسیپلین دین پژوهی (براساس تعریفی که از این مفهوم نوشتار به دست می‌دهد) طرح می‌شود.

کتاب تعامل حوزه علمیه با رشته‌های علوم انسانی از مجموعه پروژه‌های طرح جامع اعتلای علوم انسانی با پژوهش عبدالمجید مبلغی به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به بهای ۴۲ هزار تومان منتشر شد.

علاقه مندان برای مشاهده صفحات ابتدایی این اثر می‌توانند به اینجا مراجعه کنند.

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
*

پنج × دو =