• 0
  • 0
  • 118

منابع تاریخ تشیع

شناسایی منابع و مصادر و رده بندی آن ها امری بایسته و لازم در هر پژوهشی است؛ زیرا شناخت منابع و به کارگیری منابع دست اول، موجب تقویت تحقیق و دستیابی به نتایج صحیح خواهد شد. پژوهش حاضر به منظور آشنایی دانشجویان و علاقه مندان به مطالعات تاریخ تشیع که...

ادامه مطلب...
  • 0
  • 0
  • 110

مطالعات اسلامی در غرب

شرق‌شناسی به مفهوم امروزی آن شامل مطالعات اسلامی در غرب نیز است. نتایج و دستاوردهای شرق‌شناسی و به تبع آن، مطالعات اسلامی در غرب ریشه تلقی کنونی غربی‌ها درباره اسلام و کشورهای اسلامی است و بی‌توجهی به این جریان و ابعاد و پیامدهای آن سبب خواهد شد که ما در...

ادامه مطلب...
  • 0
  • 0
  • 98

جغرافیای تاریخی کوفه

کوفه یکی از شهرهای اسلامی است که جایگاه ویژه ای در تاریخ اسلام دارد. این کتاب ترجمه فارسی اثری است از ماسینیون که توسط تقی محمدالمصعبی به عربی ترجمه و بر آن تعلیقاتی اضافه و پس از آن کامل سلمان الجبوری شرح و تعلیقاتی دیگر بر آن افزود. ماسینیون در...

ادامه مطلب...