• 0
  • 0
  • 15

معرفي كتاب؛

شیعیان متقدم: جستارهایی در تبار اجتماعی شیعه تا پایان قرن چهام هجری

در این نوشتار تلاش بر این است که با الهام از اصل نظریه ی سرمایه، تنها چهار سرمایه ی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و نمادی به عنوان مطالعه موردی برگزیده شوند. از هر کدام از این چهار نوع نیز، تنها یک مصداق در جامعه شیعه انتخاب شده و مورد مطالعه قرار...

ادامه مطلب...
  • 0
  • 0
  • 89

احتجاجات و مناشدات به حدیث غدیر

محقق و پژوهشگر علوم اسلامی درباره کتاب «احتجاجات و مناشدات به حدیث غدیر» گفت: علمای بزرگوار شیعه برای اثبات حقانیت ماجرای غدیر، فقط استناد به منابع مورد قبول اهل سنت کرده اند، ولی در این کتاب از منابع شیعی نیز بهره گرفته ایم.

ادامه مطلب...