• 0
  • 0
  • 109

تعامل حوزه‌ی علمیه با رشته‌های علوم انسانی

کتاب حاضر یکی از آثار برگرفته از طرح جامع اعتلای علوم‌انسانی معطوف به پیشرفت کشوراست که اکنون به محضر ارباب معرفت تقدیم می‌گردد. طرح جامع اعتلا مجموعه پروژه‌هایی به هم‌پیوسته و مسئله‎‎‌محور است که بر مبنای منشور پژوهشگاه در سال‌های اخیر مبنی بر درپیش‌گرفتن رهیافت بومیو کاربردی‌سازی علوم‌انسانی شکل گرفته و...

ادامه مطلب...