این مؤسسه به فرد یا گروه خاصی تعلق ندارد و همه کسانی که خواهان نشر ارزش های اصیل اسلامی هستند، می توانند در آن مشارکت فعال داشته باشند. مؤسسه اسلامی با هدف اشاعه اسلام ناب محمدی(ص) و ارائه ایدئولوژی واقعی اسلام به مردم، فعالیت می کند.

Bagiyatullah Islamic Institute

کشور: پاکستان

ماهیت: پژوهشی، فرهنگی

وابستگی: خصوصی

تلفن: 7217317 (21-92) دورنگار: 7231676 (21-92)

ورود به موسسه اسلامی بقیه الله 

 

برگزاری سمینارهایی در چندین شهر پاکستان و امارت متحده، با شرکت محققان برجسته شیعه و ایجاد کتابخانه ای حاوی کتب، نوارهای ویدئویی و کاست در زمینه های مختلف اسلامی، بخشی از فعالیت های این مرکز به شمار می آید.

ساختار: این مرکز، زیر نظر ریاست و با همکاری هیأت مدیره اداره می شود.

ایمیل: baqiyatullah@sat.net.pk