موسسه پژوهش های اسلامی علمي اوروس(Averroes institute (fur wissenschaftliche islamforschung سال 2005 میلای تاسیس و فعالیت های خود را شکل داده است.

اهداف تأسيس :
انجام تحقيقات در مورد اسلام با تاكيد بر محورهاي: ساخت و پرداخت تئوري هاي علمي اسلامي،‌ اسلام درغرب و مسئله انطباق پذيري شهروندان مسلمان در جامعه غربي،‌ توسعه كشورهاي اسلامي،‌ ارتباطات بين المللي كه اهداف فوق از طريق انجام فعاليت هاي زير تعقيب مي گردد: انجام پروژه هاي تحقيقاتي، برنامه ريزي و اجراي كنفرانس ها و همايش هاي علمي،‌ ارائه كلاس هاي علمي،‌ ارائه سخنراني هاي علمي،‌ انتشار نتايج تحقيقات، همكاري با موسسات و نهادهاي دولتي يا غير دولتي كه داراي اهداف مشابه مي باشند،‌ حمايت از آموزش نسل جديد دانش پژوهان

نام مدير مرکز : پروفسور دكتر ادالبرت پدلچ (تحصيل كرده رشته حقوق و فلسفه اسلامي)
اعضاي هيأت مديره:
ادالبرت پدلچ رئيس مركز ،‌ محمود ابراهيم معاون مركز ،‌ محمود بسيوني
ساختار تشکيلاتي:
هيأت امنا هيأت مديره شورايي غيره
گستره فعاليت :
محلی ملی بين المللی

حوزه فعاليت :
فقه و اصول فلسفه و کلام تاريخ اديان
علوم قرآن و حديث اخلاق و عرفان علوم سياسی علوم اجتماعی

آدرس پستی:
Averroes institute fur wissenschaftliche islamforschung
Heidelbergstr.110 64285 darmstast germany
آدرس اينترنتی :
www.awis-islamforschung.de
پست الکترونيکی :
awis-islamforschung@gmx.de
تلفن : 1637165654- 0049

فعاليتهای انجام شده
آثار مکتوب:

1 اصول فقه ،‌ منابع و روش يافتن و قانون در اسلام اصول فقه
2 قرآن از منظر اصول فقه به عنوان اولين منبع اصلي قانون گذاري در اسلام اصول فقه
3 سنت نبوي از منظر اصول فقه به عنوان اولين منبع اصلي
قانون گذاري در اسلام اصول فقه
4 قياس به عنوان روش يافتن حقوق و قانون گذاري در اسلام اصول فقه
5 اشكال ساختاري جستجو اجتماعي واقعيت اجتماعي
6 اسلام و حقوق بشر ديني – سياسي
7 دموكراسي و دموكراتيك كردن ساخت قدرت در اسلام ديني- سياسي
8 مقاصد الشريعه ،‌آيا اسلام مخالف حقوق بشر است ؟ ديني- سياسي
9 الصحيفه ديني
10 يورگن هابرماس و دين ديني – اجتماعي
11 هنجارها و تقسيم بندي آنها از ديدگاه اسلام ديني – اجتماعي

 آثار الکترونيکی :
گزارشي ا ز قرون وسطي مقاله آنلاين
وضعيت تساوي حقوقي مسلمانان در آلمان مقاله آنلاين
راسيوناليست هاي نا آرام ،‌تولد افراط گرايي در بعضي شهرها مقاله آنلاين
اسلام و روح زمان مقاله آنلاين
مسلمانان اروپا و كشور اصلي آنان در آسيا يا آفريقا مقاله آنلاين
دموكراسي و دولت اسلامي مقاله آنلاين
حقوق و اخلاق مقاله آنلاين
كاركرد هنجارها مقاله آنلاين

همايشها :
2007– سمينار اصول فقه با سخنرانی محمد ابراهيم

2008– آفريقا ،‌قاره آينده فرصت ها و تهديدهاي آينده قاره آفريقا بين المللي آلمان بن/اتريش بروكسل

فعاليتهای در دست اقدام
1- آثار مکتوب :
1 دموكراتيزه كردن قدرت در اسلام ديني – سياسي
2 اسلام و حقوق بشر
3 اصول فقه اصول فقه
4 اسلام درغرب و مسئله تطابق پذيري شهروندان مسلمان با جامعه اروپا اجتماعي
5 توسعه كشورهاي اسلامي
6 روابط بين الملل : «اسلام- غرب- تضاد» سياسي