آکادمی مطالعات ایرانی لندن در بهار ۱۳۸۲ در لندن تاسیس شد. این مرکز تحقیقاتی، پل گفتگوهای فلسفی و عرفانی ایران و جهان غرب است. آکادمی از طریق برگزاری نشست‌های تخصصی به عنوان پلی ارتباطی میان نخبگان و دانشگاهیان عمل می‌کند و به تبیین علمی اندیشه های فلسفی، عرفانی و قرآنی اسلام می پردازد.

ورود به آکادمی

معرفی انتشارات آکادمی

ایمیل: philosophy@iranianstudies.org

مقالات آکادمی مطالعات ایرانی لندن

اهداف آکادمی:

این آکادمی اهداف زیر  را دنبال می نماید:

  • مطالعه و تحقیق آکادمیک پیرامون مسائل نظری اسلام، فلسفه و عرفان اسلامی.
  • تشکیل  همایش و میزگردهای فرهنگی با شرکت کارشناسان و اساتید داخلی و خارجی
  • برقراری ارتباط نزدیک با مراکز مطالعاتی درایران
  • برقراری ارتباط نزدیک با سایر مراکز مطالعاتی در اروپا
  • انتشار کتاب های حوزه مطالعات اسلامی،  اندیشه مقایسه ای، فلسفه و عرفان اسلامی.
  • معرفی فرهنگ و اندیشمندان ایرانی به جامعه بین المللی.
  • ایجاد دیالوگ فرهنگی و علمی بین کارشناسان و نخبگان ایرانی و خارجی.

مجلات تخصصی آکادمی عبارتند از:

  • مجله ترانسندنت فلوسوفی (Transcendent Philosophy Journal)
  • مجله اسلامیک پرسپکتیو (Islamic Perspective Journal)