دنیایی كه با تمام فراخی خود امروز به «دهکده جهانی» موسوم شده، از دیرباز، دیاری است انباشته از امواج دید و دیدگاه. چارسوی این ولایت را ابر و باد تئوری و انگاره سازی پر كرده و بخش مهمی از تاریخ مكتوب بشری، بازمانده همین تئوری و فكرمداری بشر در مسیر حیات است و انسان همراه و همگام با واقعیت ملموس زندگی خود، فكر و تأمل را نیز كماكان حفظ نموده است. در این میان، دیدگاهی وجود دارد كه ماده و ماهیتی غیر از تفكر را بر نمی تابد. از نظر این دیدگاه ـ كه مدافع و حامی بزرگی به نام دین و عقل سلیم نیز همراه آن است ـ یك ساعت تفكر معادل سالها عبادت است، تا برای همیشه نشانی باشد از مطلوبیت ذاتی مایه دار و مایه آفرین كه در زیر یك كلمه سه حرفی پنهان شده است: فكر.

آری، فكر، الهی زندگی بشر است و بشر، بشر بودن معنادار خویش را وامدار این قدیس دیرعهد و پیر سابقه است. به راستی، متفكران بشری سایه های مطبوع درخت معقول و انسانی تاریخ هستند كه انسان های اندیشه خواه در زیر شاخسار دلپذیر و تناور آن می زیند و حیات خویش را به سر می آورند. در این میان، گستردگی و تنوع، تعدد قلمرو، حضور و بروز این خدمتگزاران اصیل بشریت، موضوعی است كه گونه گونی اندیشه خواهان و تعدد و تنوع حیات ها را نیز سبب شده است.

انتشارات علامه جعفری

 

موردی یافت نشد.