درباره نشریه

عنوان تاریخ اسلام
سازمان و انتشارات دانشگاه باقر العلوم
موضوع تاریخ
شاپا چاپی: 2008-6431
زبان عنوان، چکیده، کلمات کلیدی: فارسی، انگلیسی، و عربی

متن: فارسی

منابع: فارسی و انگلیسی

مکان انتشار قم، ایران
سال شروع ۱۳۷۹
زمان‌بندی انتشار فصلنامه
بیانیه دسترسی آزاد این نشریه با دسترسی آزاد منتشر می‌شود
هزینه ثبت و
ارزیابی مقاله
۵۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه ویرایش و
انتشار مقاله
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ اسلام نخستین نشریه‌ای است که در زمینه مطالعات تاریخی موفق به کسب رتبة علمی-پژوهشی از شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی شورای عالی حوزه‌های علمیه شده است. این فصلنامه بر آن است با توجه به آرمان‌ها و ظرفیت‌های حوزه‌های علمیه و نهادهای علمی وابسته به آن برای تحول در علوم انسانی و براساس سنجش وضعیت کنونی علمی کشور فعالیت‌های خود را پی بگیرد.

وابستگی

فصلنامه تاریخ اسلام به دانشگاه باقر العلوم(ع) وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، تعلق دارد.

حق انتشار

محتوای این نشریه تحت پروانه Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 منتشر می‌شود.

Creative Commons License
نشریه اجازه می‌دهد محتوای آن با شرایط پروانه CC BY-NC 4.0 استفاده و ترکیب شود. اما نویسندگان حق انتشار نامحدود مقالات خود را بر اساس پروانه CC BY 4.0 دارا هستند.

نویسندگان مقالات با شرایط زیر موافقت می‌نمایند:

  • نویسندگان ضمن حفظ حق انتشار خود، حق نخستین انتشار مقاله را به نشریه می‌دهند. پروانه CC BY-NC 4.0 به دیگران اجازه می‌دهد آثار را برای مقاصد غیر تجاری استفاده کنند اما الزاما باید به نویسنده اثر و انتشار آن در این نشریه اشاره کنند.
  • نویسندگان می‌توانند مقاله خود را که در نشریه منتشر شده است، طی قردادهای دیگر، به صورت غیر انحصاری در جاهای دیگر منتشر نمایند (مثلا در قالب کتاب و همایش) اما باید به انتشار اثر در این نشریه اشاره کنند.
  • نویسندگان مجاز هستند و به آنان توصیه می‌شود آثار خود را به صورت برخط (مثلا در سایت موسسه یا سایت شخصی) پیش یا حین ارزیابی منتشر نمایند؛ زیرا این کار می‌تواند باعث تبادل علمی سازنده، و جلب توجه و ارجاع به اثر منتشر شده شود، اما باید به این که اثر در این نشریه ثبت، پذیرش، یا منتشر شده اشاره کنند.

منابع

نشریه از طریق هزینه‌های دریافتی از نویسندگان مقالات، اشتراک نشریه، حق انتشار، و پشتیبانی سازمانی اداره می‌گردد.

ورود به فصلنامه تاریخ اسلام

اهداف و چشم انداز

 رویکرد فصلنامه توجه بیشتر به مباحث معرفتی و روش­شناختی تاریخ پژوهی در چارچوب اندیشة اسلامی است و لذا بر آن است به چاپ مقالاتی دست­کم با یکی از ویژگی­های زیر بپردازد:

نوآوری در تحلیل مقاطع مختلف تاریخ اسلام و تاریخ تشیع با توجه خاص به زدودن شبهات نو پدید.

پرداختن به مباحث مختلف فلسفة تاریخی علم تاریخ.

پرداختن به شاخه­های مختلف تاریخ مضاف، مانند تاریخ اجتماعی، تاریخ فرهنگی، تاریخ اقتصادی، تاریخ ارتباطی و مانند آن در محدودة تاریخ اسلام.

واکاوی اندیشة تاریخی دانشمندان مسلمان و بازشناسی نگاه آن­ها به دانش تاریخ و چگونگی بهره­مندی از آن در دانش­های مختلف مانند تفسیر و کلام و فقه و رجال.

بررسی انتقادی دیدگاه­های برگزیدة مستشرقان و تاریخ پژوهان برجستة عرب

معاصر درباره تاریخ نگاری تاریخ اسلام.