عنوان نشریه: تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

نوع نشریه: فصلنامه

رتبه علمی: علمی ـ پژوهشی

صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
دانشگاه معارف اسلامی

شاپا چاپی: ۰۵۳۸ ـ ۲۲۵۲

مدیر مسئول: دکتر روح‌الله شاکری

سردبیر: دکتر محمدرضا جباری

دبیر تحریریه: دکتر محمدحسین دانش‌کیا

کارشناس فصلنامه: علی محمدی

 

اهداف انتشار فصلنامه ::
-  تولید و توسعه دانش در گستره تاریخ اسلام، تاریخ تشیع، امامان شیعه و فرهنگ و تمدن اسلامی. -  ارائه و نقد مطالعات و پژوهش‌های استادان معارف اسلامی دانشگاه‌های کشور. -  توسعه روش‌شناسی تاریخ، متناسب با نیازهای پژوهشی جهان معاصر.