مجله حدیث و اندیشه

Hadis-e Andisheh

دوفصلنامهعلوم انسانی
درباره نشریه
ISSN:
۲۳۲۲-۳۸۲۰
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه قرآن و حدیث
مدیر مسئول:
حجت الاسلام محمد محمدی نیک ری شهری
سردبیر:
دکتر ناصر رفیعی محمدی
تلفن:
۰۲۵-۳۷۱۷۶۱۴۶
دورنگار:
۰۲۵-۳۷۱۷۶۱۴۶
سایت اختصاصی:
www.hadithvaandisheh.ir
نشانی:
قم، بلوار ۱۵ خرداد، چهار راه نوبهار، انتهای شهرک جهاد، دانشگاه قرآن و حدیث، امور نشریات علمی
صندوق پستی:
۱۱۳۹-۳۷۱۹۵
صاحب امتیاز:
دانشگاه قرآن و حدیث
مدیر مسئول:
حجت الاسلام محمد محمدی نیک ری شهری
سردبیر:
دکتر ناصر رفیعی محمدی
تلفن نشریه: ۰۲۵-۳۷۱۷۶۱۴۶