مجله علمی- پژوهشی پژوهش های علم و دین فعالیت علمی خود را با هدف گسترش ادبیات علم و دین در جامعه علمی ایران و بررسی ابعاد گوناگون این مسأله از سوی صاحب نظران داخلی و بین المللی، بالاخص بازشناسی ابعاد آن در اندیشه اسلامی آغاز کرده است.

شماره مجوز علمی- پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم 213176 /3 تاریخ

http://elmodin.ihcs.ac.ir/

مجله علمی- پژوهشی پژوهش های علم و دین فعالیت علمی خود را با هدف گسترش ادبیات علم و دین در جامعه علمی ایران و بررسی ابعاد گوناگون این مسأله از سوی صاحب نظران داخلی و بین المللی، بالاخص بازشناسی ابعاد آن در اندیشه اسلامی آغاز کرده است.

برخی از موضوعات پیشنهادی این نشریه:

 1. تاریخ و تحولات مسأله علم و دین در جهان اسلام و غرب
 2. رویکرد های گوناگون (فلسفی، کلامی، علمی، جامعه شناختی،  تاریخی و ...) به مسأله علم و دین
 3. نسبت میان علم و دین: تعارض، استقلال، گفتگو، وحدت، همبستگی و ...
 4. نسبت دین با علوم ریاضی، طبیعی و انسانی
 5. نظریات برجسته علمی تاثیرگذار بر دین در جهان اسلام و غرب
 6. دیدگاههای دانشمندان و فیلسوفان برجسته علم در باره دین
 7. نسبت خدا با طبیعت و بررسی ابعاد علمی قرآن
 8. مطالعه موردی نظریات علمی مثل نظریه تکامل در نسبت با دین
 9. مناسبات علم و دین در عصر جهانی شدن
 10. علم و تمدن در جهان اسلام: تحولات تاریخی، ابعاد و کارکردها
 11. نقش دین در ظهور و افول تمدن ها
 12. دانشمندان بزرگ جهان اسلام و نقش آنها در پیشرفت های علمی
 13. دیدگاه متفکران مسلمان درباره مساله علم و دین و نیز امکان علم دینی
 14. تفاوت های علم اسلامی با علم مسیحی و علم سکولار
 15. امکان و ارائه مدل برای اسلامی کردن علوم (علوم انسانی اسلامی، علوم طبیعی اسلامی و ...)