نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان بر اساس رأی یکصد و سیزدهمین جلسه کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی کشور، مورخ 19/12/1374حائز دریافت درجه علمی- پژوهشی شناخته شد. بر اساس نامه شماره 4441/3 مورخ 06/06/1386 این نشریه به چهار عنوان نشریه تخصصی تفکیک شد. فصل نامهپژوهش‌های تاریخی یکی از این چهار نشریه است که با حفظ اعتبار  علمی- پژوهشی اجازه انتشار یافت.

فصل‎نامه پژوهش‌های تاریخی به ‌منظور رشد و گسترش فرهنگ ایرانی‌اسلامی، گسترش مرزهای دانش، افزایش اطلاعات وپژوهش های علمی، نشر نتایج تحقیقات بدیع و ارزشمند در کلیه حوزه های تاریخی، تازه‌های پژوهشی صاحب‌ نظران حوزه تاریخی را منتشر می‌کند تا در دسترس علاقه‌مندان قرار گیرد.  این نشریه امیدوار است به نشریات بین المللی اضافه شود.

ورود به مجله…

اهداف و چشم انداز

اهداف انتشار نشریه پژوهش های تاریخی

فصل‎نامه پژوهش‌های تاریخی به‌منظور رشد و گسترش فرهنگ ایرانی‌اسلامی، تازه‌های پژوهشی صاحب‌نظران حوزه تاریخی را منتشر می‌کند تا در دسترس علاقه‌مندان قرار گیرد.

نشریه پژوهش های تاریخی دانشگاه اصفهان به منظور گسترش مرزهای دانش ، افزایش اطلاعات وپژوهشهای علمی ، نشر نتایج تحقیقات بدیع وارزشمند در کلیه حوزه های تاریخی فعالیت دارد.

چشم ­انداز:

برای تحقیق چنین هدفی زمان نسبتاً درازی باید صرف شود تا همه محققان، استادان ودانشجویان دانشگاهای کشور، فصلنامه را بشناسند و در صورت مفید بودن مقالات آن­را به دیگران معرفی کنند. این نشریه امیدوار است به نشریات بین المللی اضافه شود.

صاحب امتیاز


مدیر مسئول

سردبیر

اعضای هیات تحریریه

کارشناس نشریه