فصلنامه مشکوة به صاحب امتیازی بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی با  گرایش آموزه‌های قرآن و حدیث و فرهنگ اسلامی از  مقالات پژوهشی، کاربردی و ترویجی استادان و محققان حوزه و دانشگاه که از طریق سامانه( mishkat.islamic-rf.ir ) ارسال  شود استقبال می‌کند .مخاطبان اصلی، استادان و دانش‌آموختگان حوزه و دانشگاه هستند. رشد علمی و ارتقای کیفی مقالات و نیز رعایت گرایش یاد شده، سبب شد تا در سال 1375 به دریافت رتبه علمی- ترویجی از سوی کمیسیون بررسی نشریات نایل شود.

 شناسنامه  نشریه

       گرایش : معارف قرآن و حدیث وفرهنگ اسلامی

       صاحب امتیاز:  بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

       مدیر مسوول : دکتر سید محمود مرویان حسینی

       سر دبیر: دکتر محمد مهدی رکنی یزدی

       مجوز انتشار : 21/10256

       مخاطبان هدف :  فرهیختگان جامعه به ویژه استادان و دانش‌آموختگان حوزه و دانشگاه

       رتبه علمی :  علمی- ترویجی

       فاصله انتشار: فصلنامه

       تاریخ نشر اولین شماره : پاییز 1361

       گستره توزیع: سراسری و نشر الکترونیکی

اهداف و چشم انداز

الف: ارتقای سطح دانش و معرفی دستاوردهای جدید پژوهشی به ویژه در حوزه آموزه های قرآن و حدیث.

ب:   ایجاد زمینه تبادل اندیشه و همکاری بیشتر پژوهشگران قرآنی - حدیثی در حوزه و دانشگاه.

ج: طرح مسائل علمی نو و کسترش مرزهای دانش. د: ایجاد روحیه و انگیزه تحقیق کاربردی و گروهی در جامعه. ه: انتشار و انتقال یافته های علمی مراکز آموزشی و پژوهشی، به ویژه یافته های اساتید، دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکترا. و: کمک به مساله شناسی و دستیابی به بایسته های تحقیق با رویکرد پیشرفت علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور.