دسترسی و استفاده از پورتال جامع مهدویت، مشروط به موافقت تمام کاربران بازديدکننده با مفاد و شرايط ذيل می‌باشد. اين مفاد و شرايط، جايگزين هرگونه توافق‌های پيشين ميان پورتال جامع مهدویت و کاربران بازديدکننده درباره استفاده از خدمات این پایگاه اینترنتی می‌باشد و تمام کاربران بازديدکننده موافقت داشته و تأیید می‌نمايند که پورتال جامع مهدویت هيچگونه مسئوليتی در قبال زيان‌ها و يا خساراتی که از عدم رعايت شرایط ذيل ناشی گردند، به عهده ندارند.
پورتال جامع مهدویت حق خود را محفوظ می‌داند تا دسترسی به اين پايگاه و شرايط ذیل را در هر زمان تغيير داده يا به‌روزرسانی نمايد. کاربران بازديدکننده نيز متعهد و موافق می‌باشند تا کاربری خود را با اين تغييرات منطبق نمايد.

http://mahdaviat.ir/page/terms

موردی یافت نشد.