درباره نشریه

1- تبیین و نشر معارف دینی در حوزه علوم انسانی

2- ایجاد زمینه برای اسلامی سازی علوم انسانی

3- تحلیل، نقد و بررسی اندیشه های مطرح در علوم انسانی اسلامی و تبیین ظرفیت ها و محدودیت های علوم انسانی اسلامی و تبیین مناسبات آن با سایر علوم

4- ایجاد بستر مناسب برای طرح نظریه های نو و ابداعات پژوهشی بین نخبگان در حوزه علوم انسانی

5- ارائه راهکارهای تولید علوم انسانی اسلامی

6- پاسخگویی به شبهات در زمینه علوم انسانی اسلامی

ورود به نشریه

صاحب امتیاز
سردبیر مدیر مسئول مدیر اجرایی
شاپا چاپی
2383-2258

به استناد مصوبه ۵۸۵ مورخ 1387/6/24 شورای عالی حوزه های علمیه و با توجه به ارزیابی کمیسیون نشریات علمی حوزه ، شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی در جلسه مورخ 1396/1/30 و به شماره نامه ۲۲۱؛ نشریه «پژوهش نامه علوم انسانی اسلامی» از شماره ۲ حائز رتبه «علمی ترویجی» گردید.

شماره های تماس با نشریه:

025-32133430

025-32133370

پست الکترونیک: 

en-eslami@miu.ac.ir

نشانی: قم، بلوار امین، سرسالاریه؛ مجتمع امین؛ بلوک 3 طبقه اول