• 0
  • 0
  • 124

مسجدجامعی: ازهر، کمک شایانی به ثبات داخلی مصر کرد

عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب، با تاکید براینکه اهمیت خارجی ازهر موجب تقویت داخلی آن شد، گفت: درنتیجه یک سخنرانی سیسی درکلیسا و واکنش پاپ نسبت به ازهر، سبب شد حکومت مصر به طور طبیعی احساس کند که ازهر و رئیس آن برای کشورها ی بیگانه مهم است.

ادامه مطلب...
1 2 3 9