محسن الویری خندان دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه السلام (۱۳۶۸ش.) و مقطع دکترای تخصصی رشتة تاریخ و تمدن ملل مسلمان دانشگاه تهران (۱۳۷۶ش.) وی در حال حاضر عضو هیأت علمی و مدیر گروه تاریخ دانشگاه باقر العلوم علیه السلام و سردبیر “فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسلام” این دانشگاه و رییس کارگروه تخصصی تاریخ شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی و نیز رییس میز تمدن اسلامی در قطبهای فکری فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی است.

الویری دانش‌آموختة مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه السلام (۱۳۶۸ش.) و مقطع دکترای تخصصی رشتة تاریخ و تمدن ملل مسلمان دانشگاه تهران (۱۳۷۶ش.) فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را در دو حوزة تاریخ و فرهنگ متمرکز ساخته است از وی تاکنون پنج جلد کتاب و بیش از ۱۷۰ مقاله و حدود ۱۵۰ مصاحبه در موضوعات مختلف دینی و تاریخی و فرهنگی به چاپ رسیده است.

طراحی و راه‌اندازی “رشتة تاریخ تشیع” در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، مدیریت مسؤول و سردبیری یا عضویت در هیأت تحریریة چند فصلنامة علمی، ارائه مقاله در دهها همایش داخلی و خارجی، ریاست مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام، معاونت آموزشی دانشگاه مذاهب اسلامی، مدیریت گروه تاریخ و فرهنگ دانشگاه امام صادق علیه السلام، راهنمایی ۷ رساله دکتری و ۵۸ پایان­نامة کارشناسی ارشد و تدریس در مراکز مختلف آموزش عالی در کارنامة علمی ایشان به چشم می‌‌خورد.

وی در حال حاضر عضو هیأت علمی و مدیر گروه تاریخ دانشگاه باقر العلوم علیه السلام و سردبیر “فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسلام” این دانشگاه و رییس کارگروه تخصصی تاریخ شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی و نیز رییس میز تمدن اسلامی در قطبهای فکری فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی است.

مسوولیت ها و تالیفات

 1. عضو هیأت علمی دانشگاه باقر العلوم علیه السلام، از مهر ماه 1390
 2. عضو هیأت تحریریة فصلنامة علمی ـ پژوهشی شیعه‌شناسی، از شمارة 1 تا کنون
 3. عضو هیأت تحریریة فصلنامة علمی ـ پژوهشی تاریخ و تمدن اسلامی، از شماره 7 بهار و تابستان 87 ( سال چهارم؛ شمارة هفتم)
 4. عضو هیأت تحریریة فصلنامة علمی ـ پژوهشی تاریخ اسلام، از شمارة 29، بهار 1386 (از شمارة 47 دارای امتیاز علمی ـ پژوهشی)
 5. عضو هیأت تحریریة دو فصلنامة علمی ـ پژوهشی دین و ارتباطات، از شمارة 42، پاییز و زمستان 1391
 6. عضو هیأت تحریریة فصلنامة تاریخ در آینة پژوهش، از شمارة 1، بهار 1383
 7. عضو هیأت تحریریة فصلنامة سخن تاریخ، از شمارة 1، زمستان 1385
 8. عضو هیأت تحریریة فصلنامة دین و رسانه، از شمارة 1، زمستان 1389
 9. عضو هیأت تحریریة فصلنامة رودکی، از شمارة 33 زمستان 1390
 10. عضو هیأت تحریریه ماهنامة علمی ـ ترویجی معرفت
 11. سردبیر فصلنامة علمی ـ پژوهشی تاریخ اسلام، با حکم رییس دانشگاه باقر العلوم علیه السلام، 20/9/86. از شمارة 29، بهار 1386 ( از شمارة 47 دارای امتیاز علمی ـ پژوهشی )
 12. عضو گروه تاریخ و باستان‌شناسی شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی، از 1 /3 / 1375. تمدید: 1/3/1385؛ تمدید: 1/3/86 تا 1/3/87، تمدید: 15/8/87 تا 1/1/89.، تمدید 5/3/89 تا 1/1/91
 13. ‌عضو گروه مرکز تخصصی تاریخ مؤسسة امام رضا علیه السلام (نام سابق: تاریخ مرکز علوم اسلامی)، از 9/10/85 با حکم معاون آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم.
 14. عضو گروه علمی فلسفة علوم انسانی مجمع عالی حکمت اسلامی از 1389 تا کنون
 15. عضو شورای مرکز شیعه شناسی مرکز مدیریت حوزة علمیة قم زیر نظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی، از تابستان 1387
 16. عضو انجمن علمی اسلام و توسعة اقتصادی
 17. عضو انجمن علمی تاریخ پژوهان
 18. عضو کمیتة دین و سیاستهای کلی فرهنگ شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، از مهر 1386
 19. عضو کارگروه تاریخ شورای تخصصی تحول و ارتقاء در علوم انسانی (اولین حکم: 9/12/89)، حکم جدید: 18/2/91
 20. عضو شورای مطبوعات تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی (موضوع حکم 424/102/د/90 رییس دفتر)
 21. عضو شورای پژوهشی مؤسسة امام رضا علیه السلام، از 1390
 22. عضو هیأت امنای مرکز آموزش تخصصی شیعه­شناسی، از دی 1391
 23. عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه باقر العلوم علیه السلام، از 29/11/91
 24. عضو کمیته علمی همایش علمی پژوهشی سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام، از 20/9/92
 25. عضو پیوستة کرسی علمی علوم اجتماعی هیأت حمایت از کرسی­های نظریه­پردازی، نقد و مناظره (ویژه علوم انسانی و معارف دینی) (به مدت سه سال)، از 23/9/92
 26. مدیر گروه تاریخ دانشگاه باقر العلوم علیه السلام، از 15/10/92 به مدت دو سال

 

ج. کتابها

 • کتابهای مستقل:
 1. زندگی امام کاظم علیه السلام ( ترجمه )، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1370ش.
 2. تبلیغ اسلامی و دانش ارتباطات اجتماعی ( تألیف )، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1374ش.
 3. مروری بر جغرافیای تاریخی آوه ( تألیف )، تهران: امید دانش، 1380ش.
 4. مطالعات اسلامی در غرب ( تألیف )، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی علوم انسانی دانشگاهها ( سمت )، بهار 1381ش.؛ چاپ دوم: تابستان 1389؛ چاپ سوم: بهار 1390؛ چاپ چهارم: زمستان 1390؛ چاپ پنجم: پاییز 1391؛ چاپ ششم: تابستان 1392.
 5. شیعیان از سقوط بغداد تا ظهور صفویه؛ زندگی فرهنگی و اندیشة سیاسی ( تألیف )، تهران: دفتر نشر دانشگاه امام صادق علیه السلام، 1384ش.
 6. زندگی فرهنگی و اندیشه سیاسی شیعیان از سقوط بغداد تا ظهور صفویه (656 ـ 907ق.)، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام، چاپ دوم، ویراست دوم، 1391ش.
 7. خاطرات آیت الله سیداحمد علم الهدی، (تدوین)، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چ1، 1387
 8. تاریخ تشیع ( 1 )، ( لوح فشرده دروس الکترونیکی، حاوی 18 درس )، دانشکدة حدیث، 1387
 9. افت و خیزهای تاریخی شیعه، سلسله نشستهای آموزشی ـ تخصصی “تشیع؛ بارخوانی نامکرر”، (نشست چهارم)، (لوح فشرده)، مرکز آموزش و توسعه همکاریهای علمی ـ دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بهمن 1384

 

 • مشارکت در تألیف کتاب:
 1. اسلام و تمدن اسلامی، 2 ج، آندره میکل، ترجمه: حسن فروغی، تهران:‌ سمت، 1381ش.، جلد اول: ص 4 و جلد دوم: صص 656 ـ 669، ( پاورقی انتقادی ).
 2. نظارت، ویرایش و نگارش:
 • چکیدة مقالات، پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی با عنوان پایبندی به اصول و پاسخگویی به نیازهای زمان، تهران: مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی، تهران: مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی، 1381ش.
 • مصاحبه‌ها، پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی با عنوان پایبندی به اصول و پاسخگویی به نیازهای زمان، تهران: مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی، تهران: مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی، 1381ش.
 • گزیدة مأخذشناسی، پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی با عنوان پایبندی به اصول و پاسخگویی به نیازهای زمان، تهران: مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی، تهران: مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی، 1381ش.
 1. تصویر شیعه در دائره‌المعارف امریکانا: ترجمه و نقد مقالات شیعی دائره‌المعارف امریکانا، زیر نظر: محمود تقی‌زاده داوری، تهران: امیرکبیر، 1382ش.، ( نقد 8 مدخل: بنی‌هاشم، 136 ـ 137؛ خوارج، ص 239؛ امام خمینی، 263 ـ 265؛ صفاران، 286 ـ 287؛ قم، 322 ـ 323؛ کوفه، 328 ـ 329؛ لارستان، ص 321؛ نجف، ص 386 ).
 2. مأخذشناسی توصیفی تاریخ تشیع امامیه در ایران، حسن حضرتی، پژوهشکدة امام خمینی و انقلاب اسلامی، 1383ش. ناظر علمی
 3. اسلام و مقتضیات زمان از دیدگاه شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، صدیقه قاسمی، تهران: بقعه، 1385، مقدمه: صص 15 تا 20.
 4. الفبای آینده‌پژوهی: علم و هنر کشف آینده و شکل‌بخشیدن به دنیای مطلوب فردا، عقیل ملکی‌فر و هم‌کاران، تهران: کرانة علم، 1385، فصل 7: تأملاتی دینی پیرامون آینده‌پژوهی، صص 105 ـ 118.
 5. شیعه پژوهی وشیعه پژوهان انگلیسی زبان ( 1950 تا 2006م. )، غلام احیاء حسینی، زیر نظر: دکتر محسن الویری، دکتر عباس احمدوند، قم: انتشارات شیعه شناسی، 1387ق.
 6. روش پژوهش در تاریخ، حسین میرجعفری، مرتضی نورانی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388، ناظر علمی: دکتر محسن الویری، ارزیابان علمی: دکتر محمدرحیم عیوضی، دکتر محسن الویری.
 7. نقش شیعیان در ساختار حکومت عباسیان از خلافت ناصر تا سقوط عباسیان، رضیه سادات موحد ابطحی، با راهنمایی: محسن الویری، قم: انتشارات شیعه­شناسی، 1392، مقدمه: 9 ـ 12.