• 0
  • 0
  • 777

معرفي كتاب؛

شیعیان متقدم: جستارهایی در تبار اجتماعی شیعه تا پایان قرن چهام هجری

در این نوشتار تلاش بر این است که با الهام از اصل نظریه ی سرمایه، تنها چهار سرمایه ی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و نمادی به عنوان مطالعه موردی برگزیده شوند. از هر کدام از این چهار نوع نیز، تنها یک مصداق در جامعه شیعه انتخاب شده و مورد مطالعه قرار...

ادامه مطلب...
  • 0
  • 0
  • 524

منابع تاریخ تشیع

شناسایی منابع و مصادر و رده بندی آن ها امری بایسته و لازم در هر پژوهشی است؛ زیرا شناخت منابع و به کارگیری منابع دست اول، موجب تقویت تحقیق و دستیابی به نتایج صحیح خواهد شد. پژوهش حاضر به منظور آشنایی دانشجویان و علاقه مندان به مطالعات تاریخ تشیع که...

ادامه مطلب...
  • 0
  • 0
  • 707

شیعیان ترکیه: اوضاع سیاسی – اجتماعی

کتاب حاضر، در پی آنست تصویری جامع از وضعیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شیعیان ترکیه به نمایش بگذارد. ابتدا موقعیت جغرافیایی، وضعیت تاریخی – سیاسی، جمعیت، ادیان و مذاهب، اقتصاد، وضعیت آموزش و فرهنگ ترکیه به صورت اجمالی معرفی شده است. سپس تاریخچه ورود اسلام و تشیع به ترکیه،...

ادامه مطلب...