این مؤسسه به دنبال توسعه تحقیقات و آموزش درباره اسلام، با تأکید بر شیعه و به خصوص فرقه اسماعیلیه، متمرکز شده است. برنامه های مؤسسه مطالعات اسماعیلی، توجه خاصی به موضوعات تجددگرایی و مدرنیسم مبذول می دارد. ترجمه «دایره المعارف بزرگ اسلامی» به زبان انگلیسی از کارهای مهم این مؤسسه است.

WWW.iis.ac.uk

اهدف این مؤسسه اشاعهٔ تحقیق و آموزش در زمینهٔ فرهنگ‌ها و جوامع مسلمان تاریخی و همچنین معاصر و درک بهتر ارتباطشان با جوامع و ادیان دیگر است.

برنامه‌های مؤسسه از دیدگاهی حمایت می‌کند که به میراث خداشناسی و مذهبی اسلام محدود نمی‌شود؛ بلکه به‌دنبال تحقیق در زمینهٔ ارتباط میان عقاید مذهبی با ابعاد وسیع‌تر جامعه و فرهنگ است. برنامه‌های مؤسسه بر همین اساس، از رویکرد میان رشته‌ای به منابع تاریخ و تفکر اسلامی حمایت می‌کند.

در سنت اسلامی، برنامه‌های مؤسسه به‌دنبال اشاعهٔ تحقیق در زمینه‌هایی است که تا کنون توجه چندانی به آن‌ها اختصاص داده نشده‌است. این زمینه‌ها شامل آثار فکری و ادبی شیعه به‌طور عام و اسماعیلی به‌طور خاص می‌باشد.

مؤسسه با مؤسسات متعدد آموزشی همکاری می‌کند. به‌عنوان مثال برنامه‌های تدریس تحصیلات تکمیلی مؤسسه با دانشگاه مک‌گیل، مؤسسهٔ آموزش دانشگاه لندن، دانشکدهٔ مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن، دانشگاه اردن و هیئت‌های علمی تعدادی از دانشگاه‌ها در بریتانیا و سایر کشورها همکاری کرده‌است.

این مؤسسه در ترجمه دانشنامه اسلامیکا با مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی همکاری کرد.