مسأله إمام مهدى عجل الله فرجه یکى از مهمترین مساءل مطرح شده در میدان علمى ودر تمام بحثهى مربوط به آن ومکاتب وایدئولوژى ها وروشهى فلسفى آن است. زیرا همه به آن روزى که عدالت وسعادت بر همه بشریت حاکم مى شود معتقد هستند ولى اختلاف آنجاست که چه شخصیتى محور ین حرکت جانى خواهد بود وچه محورى تمام بشریت را زیر پرچم ورهبرى خود قرار خواهد داد _این اختلاف به سبب پیروى از عقائد فکرى مختلف، البته با چشم پوشى از نحوه ى نگرش واقع بنیانه وطرفدارى از این مسأله، ایجاد مى شود_.

از روشن ترین مسائل مطرح شده در این زمینه _ومنظورم مشخص کردن شایسته ترین فرد یا گروه برى حمل تمام سختیهى کار وبرعهده گرفتن ین وظیفه ى جهانى که بشریت به آن چشم دوخته است همان وظیفه ى جهانى که بشریت از ابتدى ولادتش تا به آخرین لحظه به آن أمید کار مى کند _اعتقادات مکتب تشیع است.

ما در حد مسؤولیتمان قادریم بگوییم که از طرفى این طرحهى شیعه ى دوازده امامى در تشخیص هویت ومحور این حرکه تنها طرحهایى است که منسجم با فطرت انسان است واز طرفى حدیثهى متواتر این مسأله را إثبات مى کند واین همان هدفى است که سعى در اثبات حقانیت آن داریم وآن از راه حرکتى برنامه ریزى شده به وسیله ى این کانون خواهد بود که بر ادله ى عقلانى وهمچنین موروثهى صحیح ومورد اتفاق (سنت وقرآن وأحادیث و…) تکیه دارد. البته چون نبید از تأثیر قلبى وعاطفى در ایجاد یک فرهنک تفکرى جدید وروشن وهدفدار در عقل انسان مسلمان غافل شویم لذا این مرکز این جهت را مورد أهمیت قرار داده وآن را در رأس کارهى کانون قرار داده است.

ورود به مرکز تخصصی امام مهدی(عج)-نجف اشرف

اهداف:

۱_ همان طور که قبلاً اشاره شد قضیه ى إمام مهدى عجل الله فرجه چه در زمینه ى نظرى وچه در زمینه علمى مستحق أهمیت دادن است.

۲_ مسأله امام مهدى عجل الله فرجه آخرین حلقه برى تزهى شیعى است همان طرحهایى که بیانگریم فهم درست از اسلام مى باشد. اسلامى که عبارت است از ایمان به خاتمیت حضرت محمد صلى الله علیه وآله وسلم وعترت بعد ا زاو به صورت یکپارچه (هدایتگران اصلى وسادات بشریت) به طورى که قابل تفکیک نباشد بنابراین دفاع از آنها وکاشت آن در قلبهى مؤمنان نحوه ى دیگر دفاع از کل مکتب تشیع است که بدون نظریه ى امامت فرو مى باشد.

۳_ مسأله إمام مهدى عجل الله فرجه از چند جهت با بقیه أئمه علیهم السلام تفاوت دارد:

أ_ امام علیه السلام در این زمان زنده مى باشد واین مسأله در صورتى اهمیت خواهد داشت که در وجدان فرد تحقق پیدا کند وراه خود را در همه ى جامعه ى اسلامى پیدا کند.

ب_ مسأله امام مهدى عجل الله فرجه با موجى از تشکیکات وشبهه هى شدید بیشتر از سایر ائمه به دلیل ناسامانى حوادث از موقع ولادت امام علیه السلام وغیبت صغرى وهمچنین طول کشیدن مدت زمان غیبت کبرى مواجه شده است.

ج_ به دلیل اینکه مسأله امام مهدى عجل الله فرجه مسأله ى اسلامى عام (شیعى وسنی) وانسانى جهانى است.

در مى یابیم که بسیارى به این مسأله مایلند وطمع دارند که این قضیه طبق اعتقادات وأفکار آنها وموافق با مکاتب آنها باشد بنابراین باید این مکتب درست معرفى وتعیین شود وباید از معتقدات فرهنک تشیع حمایت کنیم.

د_ عدم وضوح فرهنگ مهدویت در مجتمع عراقى به دلیل کارهى رژیم سرنگون شده وجنگ آن با تمام نشانه هى تشیع ودر همه ى زمینه ها ومهمترین آن قضیه انتظار ومنتظر علیه السلام است. قضیه ى که روح مبارزه با ستمگرى وآماده شدن برى ظهور حضرت مهدى علیه السلام را بیدارى مى کند.

هـ_ علاوه بر همه ى این مسائل بعضى از نفسهى ضعیف را در مى یابیم که به شدت وبا أنواع راهها ووسائل گوناگون مى کوشند تا به چهره ى ین ین شخصیت بزرگ یا یکى از پیروان او برى رسیدن به ثروتهى ین دنیى فانى ورسیدن به اهداف شخصى بدون در نظر گرفتن موانع دین وترس از آخرت برسند.

بنا بر این بخاطر این دلایل مهم وغیر از اینها این مرکز با تلاشهى قدردانى شده از حجه الاسلام والمسلمین سید جواد شهرستانى وحمایت شده از طرف مرجعیت عالیقدر آیه الله سید على سیستانى در نجف أشرف تأسیس شد تا راهنمایى باشد که راه منتظران را به وسیله ى فعالیتهى بحثهى متنوع آن روشن کند.

ظرفیت ها واحدها وبحثهى مختلف مرکز:

این نهاد در حقیقت پروژه ى فکرى برى درسهیى پیرامون امام مهدى عجل الله فرجه بر جهت تنورى وعلمى آن مى باشد. بنابر این فعالیت این مرکز فقط به یک شکل عملى نخواهد بود به طوریکه این پروژه مى تواند هسته ى برى پروژه هى مهمتر وبزرگتر باشد لذا این مرکز از قسمت هى مختلف تشکیل شده است:

مدیر کل:

مسؤولیت مدیر کل خدمت به کارمندان مرکز وگروههى علمى وپیگیرى کار آنها ومشارکت در پیشرفت عمل به صورت کلى از ناحیه ى ادارى وعلمى مى باشد همچنین مراجعه ودیدن کتاب ها وانتشارات همراه با گروههى علمى به هدف چاپ آنها به اضافه ى پیگیرى شانه ها وقسمت هى مختلف وسعى در خدمت آنها تا حد امکان مى باشد.

معاون ادارى (مدیر عامل):

کار مدیر عامل متابعت از کارمندان ووظایف آنها وتدقیق در حضور وغیاب همچنین توزیع حقوق ماهانه، همچنین تشکیل آرشیو ها برى تمام شاخه ها وبخش ها مى باشد. بعلاوه اینکه مدیر عامل نماینده ى مدیر کل در بسیارى از دیدارهى عمومى وخصوصى مى باشد.

قسمت کتابخانه:

ین قسمت از کتابخانه هى گوناگون به سبب تنوع مصدرهى معرفى شده در آن تشکیل شده است وشامل:

۱_ قسمت کتابهى چاپی.

۲_ قسمت کتابهى خطی.

۳_ قسمت کتابخانه ى سمعی، بصری.

بخش تحقیق وتألیف:

هدف از این بخش تحقیق آثار مهدوى از جمله کتابها ومقاله ها ونامه هى اثرى مى باشد ودر این قسمت اولویت به کتابها ونامه هى تخصصى داده مى شود که تا به حال نورى ندیده اند واین بخش را برگزیدگانى از محققین متخصص بعهده دارند. علاوه بر آن شامل گروه علمى اختصاصى که مسؤولیت تحقیق در شبهات وجواب به آنها مناسب با زمان وتمامى مراحل آن را دارند. ودر آنجا گروه دیگرى متخصص تألیف مى باشند.

بخش کامپیوتر:

در ین بخش فعالیتهى کامپیوترى متعلق به مرکز انجام مى شود از جمله تیپ حروف برى انتشارات مرکز تصحیح کامپیوترى همچنین طرح بوسترها وقابهى مخصوص وجلد کتابها در این قسمت است. به اضافه ى چاپ ونشر مطبوعات وبرنامه ریزى برنامه هى کامپیوترى وتعمیر دستگاهها وهمراهى با بخشهى دیگر که به آن در همه ى قسمت ها نیاز است مربوط به این بخش مى باشد.

بخش انترنیت:

روشن است که بیشترین اهمیت اینترنت در آسان ونزدیک کردن رى ها در تمام جهان است بنا براین مرکز از شبکه ى عنکبوتى برى سرعت بخشیدن رساندن معلومات تشیع (معلومات حقیقى ودرست) به تمامى خوانندگان استفاده کرده است وآن از راه یجاد سیت هى تخصصى مربوط به حضرت مهدى عجل الله فرجه ممکن شده است تا پیگاه تبلیغاتى برى نشان دادن نظر فکرى وعقیدتى مرکز همچنین تمام مطالب مربوط به مسأله إمام مهدى علیه السلام باشد.

بخش تبلیغاتى از راه انترنت:

بعد از احساس به أهمیت شدید شبکه ى عنکبوتى در به سرعت رساندن معلومات وتوسعه ى چارچوب بر قرارى ارتباط بین دولتهى جهان مرکز با حرکتى با برکت بخش تبلیغاتى از راه انترنت همراه با کادرهى فنى وعلمى مختص به آن را برپا کرد.

مجله ى انتظار:

با آنکه در مرکز او وسایل گوناگونى برى بالا بردن فرهنگ مهدوى در اجتماع استفاده مى شود با ینحال نشر مجله نیز برى ین مسیر فرهنگى یکى از اهداف مهم ین کانون پژوهشى تخصصى مى باشد چرا که مجله یکى از نزدیکترین وسیل برى افراد است که مى توانند آن را تهیه کرده وفرهنگ خود را به ین وسیله بالا ببرند وین مجله برى معلومات عمومى همه مى باشد وشامل دیدگاهى جدید برى بزرگداشت فرهنگ مى باشد. واز حق ین مجله است که در هر اجتماع وگروهى که در مسائل جدید مربوط به ین فرهنگ یستادگى مى کند وارد شود.

اهمیت ین مجله به خاطر آن است که اولین مجله ى مهدوى به زبان عربى مى باشد وقبل از آن در مجله هى عربى هیچ مجله ى معرفى نشده است که به ین مسأله أهمیت دهد لذا ین مجله برى پاسخگویى به ین احتیاج وبرى بالا بردن احساس مهدوى مهم نشر مى شود.

بخش کودک مهدوی:

برى یجاد علاقه ى بیشتر بین کودک مسلمان وبین مولیش حجه بن الحسن علیه السلام ین مرکز بخش خاصى برى کودک یجاد کرد تابه اهداف زیر برسد:

۱_ تعریف لازم وکافى از امام برى کودک.

۲_ بیشتر کردن دوستى امام در دل کودکان.

۳_ کار زیاد برى به دست آوردن رضى او.

بخش تبلیغات:

ین بخش مسؤولیت تبلیغاتى را برى رسیدن به هدف بالا بردن آگاهى عمومى در مسأله امام مهدى علیه السلام از طریق چاپ بوسترها وتقویم هى سالانه وبرچسب هى دیوارى وسالنامه ى منتظر وقابهى بزرگ نورى در میدان ها وراههى عمومى که در آن بعضى از حدیثها ورویات ودعاهى مخصوص به امام علیه السلام ذکر شده است بعهده دارد.

بخش انتشارات:

بخش انتشارات به عنوان نتیجه ى نهیى بقیه بحثهى ین کانون مى باشد. بنابر ین از خلال فعالیتهى بخشهى گوناگون در ین کانون بسیارى از کتابهى متعلق به امام مهدى علیه السلام ومجله ى انتظار وسالنامه ى منتظر وداستانهى مهدوى کودکانه وبسیارى از بوسترها وتقویمها وغیره منتشر شده است.

بخش خواهران:

فعالیت ین بخش برى فعال کردن وثابت کردن عقیده ى مهدوى در اجتماع زنانه است. وین هدف از طریق فعالیت هى زیر به دست مى ید.

۱_ یجاد جلسه ها وسخنرانى هى مختلف.

۲_ مسابقه هى ماهانه وغیره.

۳_ فعالیت در مدرسه هى دخترانه از ابتدائى (دبستان) تا دانشگاهها.

۴_ فعالیت وهمراهى ین بخش با سیر بخش هى ین کانون.

بخش روابط عمومی:

فعالیت ین قسمت به روابط دوستانه در تمام زمینه هى اجتماعى از جمله زمینه ى حوزوى ودانشگاهى خلاصه مى شود همچنین یجاد روابط با مؤسسه ها وشخصیت هى فرهنگى مختلف برى یارى واصالت بخشیدن به ین حرکت مهدوى مى باشد.

بخش ترجمه:

ین بخش یکى از قسمت هى تازه تآسیس شده است وأهمیت آن احتیاجى به توضیح ندارد چرا که مى دانیم یجاد رابطه ى فکرى بین امتهى مختلف وزبانها وأفکار مختلف از طریق انتقال افکار مهدوى از زبان عربى به بقیه زبانها وبر عکس مى باشد.

بخش پیگیرى وآمارگیری:

ین بخش أهمیت مخصوصى دارد چرا که سنگ اساسى برى شناسیى چگونگى حرکت است که از راه آن پیگیرى بسیارى از فعالیت ها در مورد امام مهدى علیه السلام امکان دارد.

همچنین پیگیرى مسأله انتظار از دو جهت منفى ومثبت وشناسیى رى دیگران وپیگیرى راههى آنها باعث آسان شدن راههى سخت نزدیکى به آنها ووحدت با آنها مى شود.

از ینجا است که ین قسمت بسیار به پیگیرى مجله ها ومقاله ها وبحثهى مختلف انترنتى وحرکتهى منحرف وگمراه وماهواره ها وجمع کردن آمارهى زیاد راجع به مسائل گوناگون مهدوى وفعالیتهى دیگر اهمیت مى دهد.

بخش برنامه ریزی:

ین بخش برنامه ى کلى برى حرکت کانون را رسم مى کند وآن از راه یجاد برنامه هى سالانه یا پنج ساله همچنین طرح برنامه ها وچگونگى انجام آنها وبررسى جوانب مثبت ومنفى هر برنامه مى باشد وین کانون به وسیله ى ین برنامه ها سعى در حل مشکلات ویجاد حلهى مناسب برى آن را دارد.

شاخه هى مختلف مرکز:

واحد کوت: افتتاح ین مرکز در شروع سال ۲۰۰۶ به همکارى قدر دانى شده از جانب مؤسسه ى حوراء زینب علیها السلام به إتمام رسید.

فعالیتهى گوناگون ین واحد به همکارى افراد است شامل:

۱_ دعوت شخصیتهى علمى برى گرفتن سنخرانى ها وجلسه هى اختصاصی.

۲_ (برگزاری) اجراء مسابقات گوناگون ودر همه ى زمینه ها وهمه ى مراحل.

۳_ برگزارى ویجاد نمیشگاههى علمى وفنى مختلف در ین شهرستان.

واحد قم:

ین واحد فعالیت خود را در سال ۲۰۰۵ آغاز کرد تا مهمترین وضرورى ترین حلقه دومین وبزرگترین جامعه ى دینى برى گروه باشد.

تا زیر سیه ى آل محمد از ین سرچشمه ى علمى استفاده کند علاوه بر ینکه در ین واحد تمامى چاپ ها وانتشارات کانون در تمام مناطق جهان نگهدارى ومورد أهمیت قرار داده مى شود.

همینطور ین بخش روابط فرهنگى با سیر مؤسسات وشخصیتها که فعالیت مهدوى دارند بر قرار مى کند.