فصلنامه کلام اسلامی

رتبه علمی: 

علمی – پژوهشی

دوره انتشار: 

فصلنامه

ISSN:

2322-4592

زبان: 

فارسی

شروع انتشار: 

1373

صاحب امتیاز: 

آیت الله العظمی سبحانی (دامت برکاته)

مدیر مسئول: 

علی ربانی گلپایگانی

سردبیر: 

عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی

هیئت تحریریه: 

احمد احمدی، احمد بهشتی، عبدالحسین خسروپناه، علی ربانی گلپایگانی، عزالدین رضانژاد، عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی، محمد محمدرضایی

مدیر اجرایی: 

عطاء اله نصرتی

تلفن: 

– (داخلی133)32811300 – 32812900(025) – 09197463133

نشانی: 

قم، پردیسان، ابتدای بلوار امام صادق(ع)، موسسه آموزش عالی امام صادق(ع)، دفتر مجله کلام اسلامی

سایت اختصاصی: 

www.kalamislami.ir 

نشانی الکترونیک: 

kalameslami@gmail.com