• 0
  • 0
  • 211

دانش تخریج حدیث در شیعه (سرآغاز و زیر ساخت‌ها)

اعتبار سنجی جایگاه ویژه ای در هندسه دانش های حدیثی دارد. به گونه ای که بسیاری از دانش های حدیث مانند رجال، درایه، تاریخ حدیث، فقه الحدیث و … یا در راستای اعتبار سنجی به وجود آمده یا به نوعی با سنجش اعتبار روایات مرتبط است.

ادامه مطلب...