• 0
  • 0
  • 201

تمام مسایل مرتبط به امامت در کتاب الغدير وجود دارد؛ چرا که علامه تنها به حدیث غدیر بسنده نکرده و تمام ادله امامت را از آیات و روایات بیان کرده است.

الغدیر؛ غدیر در کتاب و سنت و ادب (ترجمه الغدیر – ۱۲ جلد)

کتاب الغدیر یک نقطه درخشان در تاریخ امامت پژوهی است؛ اگر مجلدی از مجلداتی که در این خصوص نوشته شده، دقيق ملاحظه شود، هر خواننده اي متوجه عظمت این کتاب خواهید شد؛ و اگر به تاریخ حادثه تاریخی و دلیل گرانسنگ حدیث غدیر خم نگريسته شود، يقينا مشاهده مي شود...

ادامه مطلب...