مؤسسه مطالعات اسماعیلیه (IIS) در سال 1977 به عنوان یک مؤسسه آموزش عالی دانشگاهی که به مطالعه اسلام اختصاص داشت، با تمرکز ویژه بر سنت‌های اسماعیلی و گسترده‌تر شیعی  تأسیس شد. بخش اصلی ماموریت این سایت حفظ و مطالعه میراث فکری و ادبی این سنت‌هاست. این وبسایت از تخصص گسترده دانشمندان خود و همچنین متخصصان مؤسسات شریک برای تقویت تحقیقات مشترک و شناسایی و رسیدگی به سؤالات مهم اخلاقی و فکری جوامع مسلمان در سراسر جهان استفاده می‌کند.

IIS از یک جامعه فرهنگی متنوع از کارکنان و دانشجویان تشکیل شده است که توسط هیئت امناء، هیئت مدیره و کمیته‌های رسمی که بر امور دانشگاهی و اداری نظارت می‌کنند، اداره می‌شود.

اسماعیلیان دومین جامعه بزرگ شیعه مسلمان در جهان هستند که در بیش از 25 کشور در سراسر آسیا، آفریقا، خاورمیانه، اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا ساکن هستند.

دلیل اهمیت و ویژگی سایت: مطالعه اسلام با تمرکز ویژه بر سنت‌های اسماعیلی و شیعی