• 1
  • 0
  • 231

نقد و واکاوی تاریخی؛

بازشناسی انتقادی چند گزارش شیخ صدوق درباره واقعه عاشورا

در میان گزارش‌های مورخان و محدثان اخبار عاشورا، گزارش‌های شیخ صدوق از این واقعه از آن رو شایان مطالعه و بررسی است که عمده گزارش بر جای‌مانده از مقتل وی، مبتنی بر اخبار امامان معصوم (ع)، به ویژه امام صادق (ع) است. پژوهش حاضر پس از ارائه شرح کوتاهی از...

ادامه مطلب...