• 0
  • 0
  • 235

سطح چهار رشته کلام امامیه با گرایش مبدأ و معاد

سطح چهار آموزشی- پژوهشی کلام امامیه با گرایش مبدأ و معاد چهارمین مقطع از تحصیلات حوزوی و یکی از رشته‏های درختواره حوزه دانشی کلام، ادیان، مذاهب و فرق است كه در آن طلّاب مبانی و مسائل اعتقادی تشیّع و کلام اهل‌بیت علیهم‌السّلام را مطابق قرآن، روایات و عقل به صورت استنباطی می‌آموزند و توان تدریس، تحقیق، نقد، ارائه نظریه و پاسخ به نیازهای علمی و تخصصی این رشته را كسب كرده و پس از دفاع از رساله، دانشنامه سطح چهار کلام امامیه با گرایش مبدأ و معاد را دریافت می‏كنند.


سطح چهار آموزشی- پژوهشی کلام امامیه با گرایش مبدأ و معاد چهارمین مقطع از تحصیلات حوزوی و یکی از رشته‏ های درختواره حوزه دانشی کلام، ادیان، مذاهب و فرق است كه در آن طلّاب مبانی و مسائل اعتقادی تشیّع و کلام اهل‌بیت علیهم‌السّلام را مطابق قرآن، روایات و عقل به صورت استنباطی می‌آموزند و توان تدریس، تحقیق، نقد، ارائه نظریه و پاسخ به نیازهای علمی و تخصصی این رشته را كسب كرده و پس از دفاع از رساله، دانشنامه سطح چهار کلام امامیه با گرایش مبدأ و معاد را دریافت می‏كنند.

اهداف

  1. تسلط بر آراء کلامی امامیه در مباحث مبدأ و معاد؛
  2. تقویت توان پژوهشی در حد تحلیل، نقد و ارائه نظریه در مباحث مرتبط با کلام امامیه به ویژه موضوع مبدأ و معاد؛
  3. ارتقاء توان پاسخ گویی به نیازهای علمی و تخصصی در مباحث مرتبط با کلام امامیه به ویژه موضوع مبدأ و معاد؛
  4. تأمین پژوهشگر مورد نیاز و زمینه سازی جهت تولید علم و توسعه دانش در زمینه کلام امامیه به ویژه موضوع مبدأ و معاد؛
  5. تأمین استاد مورد نیاز در مباحث تخصصی کلام امامیه به ویژه موضوع مبدأ و معاد.

عناوین و مشخصات كلی دروس

ردیف عنوان درس ساعت
1 خارج اصول(دو سال) 220
2 خارج فقه (دو سال) 220
3 تحقیق فقهی و اصولی 1 و 2 64
4 دروس تخصصی مشترک رشته کلام امامیه 288
5 دروس اختصاصی گرایش مبدا و معاد 288
6 رساله علمی (پایان‌نامه) 288
جمع ساعات 1368

 

دروس پیش نیاز


هدف
ساعت عنوان درس ردیف
بررسی اجتهادی و عقلانی آیات و روایات در عرصة راه‌های معرفت و شناخت خدا، براهین اثبات خدا، آیات آفاقی و انفسی، موانع و حجاب‌های معرفت و مسائل و شبهات مرتبط با معرفت‌الله 32 مبدأ شناسی (1): معرفت‌الله 1
شناخت دقیق دیدگاه قرآن کریم و روایات در زمینة حقیقت اسماء و صفات الهی به صورت عقلی– نقلی 32 مبدأ شناسی (2): اسماء و صفات الهی 2
شناخت دقیق دیدگاه قرآن کریم و روایات در زمینة توحید و اقسام آن همراه با بررسی مفهوم شرک و اقسام آن به صورت عقلی ـ نقلی 32 مبدأ شناسی (3): توحید و شرك 3
شناخت دقیق دیدگاه قرآن و احادیث در مورد افعال الهی به ویژه مسألة عدل و حكمت خداوند همراه با پاسخ به مسئلة شرّ 32 مبدأ شناسی (4): افعال الهی 4
شناخت دقیق دیدگاه‌ قرآن و روایات در مورد ادلّه و براهین اثبات معاد، ویژگی‌ها و مواقف معاد و مسائل مرتبط با آن و پاسخ به شبهات مرتبط 32 معادشناسی 5
شناخت مباحث مهم مربوط به نفس انسان، ابعاد، قوا و کارکردهای آن مانند حدوث و قدم نفس، رابطه روح و جسم، مراحل خلقت، تجرد روح، سعادت و شقاوت انسان 32 انسان شناسی 6
  192 جمع کل

 

دروس مشترک:

ردیف عنوان درس تعدادساعت هدف
1 شناخت عقلی خداوند 32 بررسی تحلیلی و استدلالی امکان و چگونگی شناخت عقلی خدا و بررسی براهین اثبات وجود خدا با محوریت مباحث عقلیِ کتاب و سنت و پاسخ به شبهات
2 نظام عدل الهی 32 بررسی تحلیلی و استدلالی دیدگاه قرآن، احادیث و عقل درباره حقیقت، گستره و براهین عدل الهی و نقد شبهات مربوطه
3 نظام هدایت الهی 32 بررسی تحلیلی و استدلالی حقیقت و انواع هدایت الهی و نقش خداوند، انسان و سایرین در هدایت بشر بر اساس آیات، روایات و عقل به همراه ارزیابی دیدگاه‏های متکلمان و پاسخ به شبهات مربوطه
4 آفرینش و آفریده ها 32 بررسی تحلیلی و استدلالی مهمترین مباحث درباره آفرینش جهان، عوالم و آفریده‏های خدا، بر اساس آیات، روایات و عقل به همراه ارزیابی آراء متناظر و پاسخ به شبهات مربوطه
5 حقیقت و آفرینش انسان 32 بررسی تحلیلی و استدلالی مهمترین مباحث انسان شناسی مانند حقیقت انسان، چگونگی و مراحل آفرینش و اهداف خلقت انسان بر اساس دیدگاه آیات، روایات و عقل و پاسخ به شبهات مربوطه
6 وحی شناسی 32 بررسی تحلیلی و استدلالی مهمترین مسائل وحی مانند: ماهیت و چیستی، اقسام، ویژگی‏ها و مراحل نزول وحی از منظر قرآن، روایات و عقل و پاسخ به شبهات مربوطه
7 نظام ولایت الهی 32 بررسی تحلیلی و استدلالی دیدگاه قرآن، روایات و عقل در خصوص مهمترین مباحث نظام ولایت الهی مانند ماهیت و چیستی ولایت، انواع و مراتب آن( خدا، رسول، امام و فقیه)
8 چیستی و فلسفه امامت 32 بررسی تحلیلی و استدلالی چیستی و فلسفه امامت بر اساس آیات، روایات و عقل و همراه با پاسخ به شبهات مربوطه
9 اصول بنیادین معاد 32 بررسی تحلیلی و استدلالی مباحث بنیادین معاد مانند ماهیت، امکان و مهمترین ادله معاد بر اساس آیات، روایات و عقل و همراه با پاسخ به شبهات مربوطه
جمع 288

 

دروس تخصصی:

ردیف عنوان درس تعدادساعت هدف
1 معرفت فطری و معرفت قلبی خداوند 32 بررسی تحلیلی و استدلالی دیدگاه قرآن، روایات و عقل درباره حقیقت معرفت قلبی و معرفت فطری خداوند و تبیین عوامل و موانع شکوفایی فطرت و ارزیابی دیدگاه‏های مختلف
2 وحدانیت خداوند 32 بررسی تحلیلی و استدلالی حقیقت توحید، مراتب و دلائل و آثار آن از منظر قرآن، روایات و عقل همراه با ارزیابی دیدگاه‏های مختلف
3 وجود شناسی و معنا شناسی اسماء و صفات خداوند 32 بررسی تحلیلی و استدلالی مباحث مرتبط با حقیقت اسماء و صفات الهی و نسبت آن‏ها با ذات و نیز مباحث مرتبط با معنای صفات الهی و چگونگی اطلاق اسماء بر خداوند در پرتو آیات و روایات و عقل همراه با ارزیابی دیدگاههای مختلف
4 نظام فعل الهی 32 بررسی تحلیلی و استدلالی مهمترین مباحث مربوط به حقیقت، اقسام و احکام فعل خداوند بر اساس آیات، روایات و عقل به همراه ارزیابی دیدگاه‏های متکلمان و پاسخ به شبهات مربوطه
5 مساله شر 32 بررسی تحلیلی و استدلالی مهمترین دیدگاه ها درباره چیستی و اقسام شرور، و ارتباط آن با عدل الهی بر اساس آیات، روایات و عقل و پاسخ به شبهات مربوطه
6 امر بین امرین 32 بررسی تحلیلی و استدلالی دیدگاه قرآن، احادیث و عقل در موضوع فاعلیت انسان و نسبت آن با فاعلیت خداوند و بررسی تقریرهای مختلف نظریه أمر بین أمرین
7 مرگ و حیات برزخی 32 بررسی تحلیلی و استدلالی مباحث مربوط به حقیقت و احوال مرگ، قبر و حیات برزخی و احکام آن از دیدگاه قرآن، روایات و عقل و بررسی آراء متفکران اسلامی
8 قیامت و مواقف آن 32 بررسی تحلیلی و استدلالی مباحث مربوط به دیدگاه قرآن و اهل بیت علیهم السلام در موضوع احوال انسان در مواقف قیامت و بررسی آراء مرتبط
9 نظام پاداش و کیفر اخروی 32 بررسی تحلیلی و استدلالی مباحث مربوط به حقیقت ثواب و عقاب و بهشت و دوزخ و موجبات و مسقطات پاداش و کیفر در پرتو قرآن و روایات و بررسی تفسیر ها و تحلیل‏های متفکران اسلامی در این زمینه
جمع 288

 

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

هفت − 2 =