• 0
  • 0
  • 255

دوره آموزشی سطح چهار کلام امامیه با گرایش تاریخ و مکاتب کلامی امامیه

سطح چهار آموزشی- پژوهشی رشته کلام امامیه با گرایش تاریخ و مکاتب کلامی امامیه، چهارمین مقطع از تحصیلات حوزوی و یکی از رشته‏ های درختواره حوزه دانشی کلام، ادیان، مذاهب و فرق است كه در آن طلاب محترم، با تاریخ و مکاتب کلامی امامیه به شکل تحلیلی و تفصیلی آشنا می‌شوند و توان تدریس، تحقیق، نقد، ارائه نظریه و پاسخ به نیازهای علمی و تخصصی این رشته را كسب كرده و پس از دفاع از رساله، دانشنامه سطح چهار کلام امامیه با گرایش تاریخ و مکاتب کلامی امامیه را دریافت می‏كنند.


سطح چهار آموزشی- پژوهشی رشته کلام امامیه با گرایش تاریخ و مکاتب کلامی امامیه، چهارمین مقطع از تحصیلات حوزوی و یکی از رشته‏ های درختواره حوزه دانشی کلام، ادیان، مذاهب و فرق است كه در آن طلاب محترم، با تاریخ و مکاتب کلامی امامیه به شکل تحلیلی و تفصیلی آشنا می‌شوند و توان تدریس، تحقیق، نقد، ارائه نظریه و پاسخ به نیازهای علمی و تخصصی این رشته را كسب كرده و پس از دفاع از رساله، دانشنامه سطح چهار کلام امامیه با گرایش تاریخ و مکاتب کلامی امامیه را دریافت می‏كنند.

اهداف

  1. تسلط بر نظریه های مطرح در تاریخ کلام و مکاتب کلامی امامیه؛
  2. تقویت توان پژوهشی در حد تحلیل، نقد و ارائه نظریه در مباحث مرتبط با هویت شیعه و تاریخ کلام امامیه ؛
  3. ارتقاء توان پاسخ گویی به شبهات مستشرقان و مخالفان شیعه در مباحث تاریخ کلام ؛
  4. تأمین پژوهشگر مورد نیاز و زمینه سازی جهت تولید علم و توسعه دانش در زمینه مورد نظر ؛
  5. تأمین استاد مورد نیاز در مباحث تخصصی تاریخ و مکاتب کلامی امامیه.

دروس پیش نیاز


هدف
ساعت عنوان درس ردیف
آشنایی با آموزه ها، روش ها و کتب اصلی فرقه های مهم کلامی تشیع(غیر امامی) و تسنن 32 فرق و مذاهب کلامی 1
آشنایی با تاریخ پیدایش و عوامل شکل گیری فرق مختلف شیعه، اوضاع سیاسی، اجتماعی  و فرهنگی تشیع در طول تاریخ و جغرافیای شیعه 32 تاریخ تشیع 2
آشنایی با  هویت علم کلام، تبیین حجیت روش های عقلی و نقلی و شرایط آن ها و آشنایی با سیر تکون و تطور علم کلام امامیه، متکلمان بزرگ، منابع و مآخذ کلامی 32 کلیات و تاریخ کلام امامیه 3
تبیین مبانی و ادله قواعد علم کلام مانند حجیت عقل، قرآن و سنت، حسن و قبح عقلی، قاعده لطف، حجیت خبر واحد در مسائل اعتقادی 32 مبانی و قواعد علم کلام 4
آشنایی با تاریخ حدیث و مبانی و روش های مختلف در اعتبار سنجی احادیث شیعه با تاکید بر روایات اعتقادی 32 مبانی اعتبار سنجی احادیث 5
شناخت منابع مورد نیاز در مطالعات کلامی با تکیه بر مصادر کلامی شیعه و سنی. 32 منابع و مآخذ کلامی 6
  256 جمع کل

  

 

دروس مشترک:

 

ردیف عنوان درس تعدادساعت هدف
1 شناخت عقلی خداوند 32 بررسی تحلیلی و استدلالی امکان و چگونگی شناخت عقلی خدا و بررسی براهین اثبات وجود خدا با محوریت مباحث عقلیِ کتاب و سنت و پاسخ به شبهات
2 نظام عدل الهی 32 بررسی تحلیلی و استدلالی دیدگاه قرآن، احادیث و عقل درباره حقیقت، گستره و براهین عدل الهی و نقد شبهات مربوطه
3 نظام هدایت الهی 32 بررسی تحلیلی و استدلالی حقیقت و انواع هدایت الهی و نقش خداوند، انسان و سایرین در هدایت بشر بر اساس آیات، روایات و عقل به همراه ارزیابی دیدگاه‏های متکلمان و پاسخ به شبهات مربوطه
4 آفرینش و آفریده ها 32 بررسی تحلیلی و استدلالی مهمترین مباحث درباره آفرینش جهان، عوالم و آفریده‏های خدا، بر اساس آیات، روایات و عقل به همراه ارزیابی آراء متناظر و پاسخ به شبهات مربوطه
5 حقیقت و آفرینش انسان 32 بررسی تحلیلی و استدلالی مهمترین مباحث انسان شناسی مانند حقیقت انسان، چگونگی و مراحل آفرینش و اهداف خلقت انسان بر اساس دیدگاه آیات، روایات و عقل و پاسخ به شبهات مربوطه
6 وحی شناسی 32 بررسی تحلیلی و استدلالی مهمترین مسائل وحی مانند: ماهیت و چیستی، اقسام، ویژگی‏ها و مراحل نزول وحی از منظر قرآن، روایات و عقل و پاسخ به شبهات مربوطه
7 نظام ولایت الهی 32 بررسی تحلیلی و استدلالی دیدگاه قرآن، روایات و عقل در خصوص مهمترین مباحث نظام ولایت الهی مانند ماهیت و چیستی ولایت، انواع و مراتب آن( خدا، رسول، امام و فقیه)
8 چیستی و فلسفه امامت 32 بررسی تحلیلی و استدلالی چیستی و فلسفه امامت بر اساس آیات، روایات و عقل و همراه با پاسخ به شبهات مربوطه
9 اصول بنیادین معاد 32 بررسی تحلیلی و استدلالی مباحث بنیادین معاد مانند ماهیت، امکان و مهمترین ادله معاد بر اساس آیات، روایات و عقل و همراه با پاسخ به شبهات مربوطه
جمع 288

 

مادة 11. دروس تخصصی:

ردیف عنوان درس تعدادساعت هدف
1 روش شناسی مطالعات تاریخ کلام 32 بررسی تحلیلی روش‌های مختلف در مطالعات تاریخ کلام و تفاوت آن با روش های‌ کلامی و تاریخی با تاکید بر روش‌های جدید مطالعات تاریخ تفکر
2  ریشه ها و سرچشمه های کلام شیعه 32 بررسی و تبیین شکل‌گیری و تحولات مدرسه مدینه« از عصر پیامبر اکرم(ص) تا دوران صادقین (ع)» و بازشناسی و تحلیل جریان‌ها، شخصیت‌ها و میراث کلامی شیعه در این دوره
3 دانش کلام امامیه در دوران تاسیس

(مدرسه کوفه)

32 بررسی و تبیین شکل‌گیری و تحولات مدرسه کلامی کوفه« از عصر امام سجاد(ع) تا عصر امام کاظم(ع)» و بازشناسی وتحلیل جریان‌ها، شخصیت‌ها، میراث و مسایل کلامی شیعه در این دوره
4 کلام امامیه در دوران تدوین کلام حدیثی

(مدرسه کلامی قم)

32 بررسی و تبیین شکل‌گیری و تحولات مدرسه کلامی قم، بازشناسی و تحلیل جریان‌ها، شخصیت‌ها، میراث و مسائل کلامی در این دوره
5 کلام نظری امامیه در دوران تدوین1

( مدرسه بغداد)

32 بررسی و تبیین شکل‌گیری و تحولات مدرسه کلامی بغداد(از عصر نوبختیان تا شیخ طوسی) و بازشناسی و تحلیل جریان‌ها، شخصیت‌ها و میراث کلامی در این دوره
6 کلام نظری امامیه در دوران تدوین2

( شامات و ری)

32 بررسی تحلیلی امتداد جریان‌های کلامی بغداد در ری و شامات( در قرن 5 و 6) و بازشناسی شخصیت ‌ها، میراث و مسایل کلامی امامیه با تأکید بر رابطه کلام امامیه با معتزله متاخر
7 کلام امامیه در مدرسه حله 64 بررسی و تبیین جریان های نظری و حدیثی مدرسه حله(از اواخر قرن 6 تا قرن 8) و بازشناسی شخصیت ها، آثار، روش شناسی متکلمان و اندیشه های کلامی آن
8 کلام امامیه در میانه مدرسه حله و اصفهان 32 بررسی تحلیلی کلام امامیه در مدرسه های جبل عامل، نجف، شیراز و بحرین( از قرن 8 تا قرن 10) و بازشناسی شخصیت ها، آثار و جریان های کلامی و بررسی تطبیقی مباحث کلامی شیعه با اندیشه های فلسفی و عرفانی در این دوران
9 کلام امامیه در مدرسه اصفهان 32 بررسی مقایسه ای جریان های کلامی، حدیثی، فلسفی و عرفانی در مدرسه اصفهان( قرن 10 تا قرن 12) به همراه شناخت شخصیت‌ها، میراث، روش‌شناسی آنان و بررسی تطبیقی مسائل چالش برانگیز در این دوره
10 کلام امامیه در دوران جدید و معاصر 32 بررسی و تبیین جریان های نوین کلام امامیه در مدرسه تهران، نجف، خراسان و قم و بازشناسی و تحلیل شخصیت‌ها، میراث، روش‌شناسی و اندیشه های اساسی آنان به همراه نقد و بررسی جریان های انحرافی و روشنفکری
جمع 352

 

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

16 − 4 =