• 5
  • 0
  • 389

فاز دوم از طرح پژوهشی «بازشناسی گرایش‌های تفسیری باطنی و غالیانه شیعه در سده‌های متقدّم هجری» به اتمام رسید.

فاز دوم از طرح پژوهشی «بازشناسی گرایش‌های تفسیری باطنی و غالیانه شیعه در سده‌های متقدّم هجری» به اتمام رسید.

طرح پژوهشی «بازشناسی گرایش‌های تفسیری باطنی و غالیانه شیعه در سده‌های متقدّم هجری در سال 1400 توسط جناب آقای دکتر محمدهادی گرامی به اتمام رسید.


طرح پژوهشی «بازشناسی گرایش‌های تفسیری باطنی و غالیانه شیعه در سده‌های متقدّم هجری (فاز دوم: نیمه دوم سده دوم و سده‌ سوم هجری)» در سال 1400 توسط جناب آقای دکتر محمدهادی گرامی عضو هیات علمی مرکز مطالعات علوم قرآنی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به اتمام رسید.

وی در این پژوهش کوشیده است رویکردهای تفسیری باطنی و غالیانه شیعی را در نیمه دوم سده دوم و سده سوم هجری بررسی کند. به طور خاص مفهوم انگاره‌های باطن، تحریف، تنزیل، تأویل و …از دید جریان‌های تفسیری شیعه در آن دوره مدنظر بوده است.

در این پژوهش با کاربست رویکرد تاریخ انگاره و اندیشه در مطالعات تاریخ تفسیر تلاش شده، تا نتایج تاریخی و ملموسی درباره این دوره کهن تفسیری شیعه با تأکید بر گرایش‌های باطنی و غالیانه ارائه شود که در پژوهش‌های پیشین مورد توجه قرار نگرفته است.

منبع: https://b2n.ir/u04737

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
*

16 − 1 =