ر فرقه در فرقه های مختلف شیعه ، شيعيان دوازده امامي در اکثریت هستند كه در ایران و عراق غالب بوده و در لبنان و عربستان اقلیت های مهمی را تشکیل می دهند.

پروژه پژوهشي تحولات اسلام شیعی در خاورمیانه و اروپا در 70 سال اخير توسط اتحاديه اروپا

انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 و سرنگونی صدام حسین در سال 2003 پویایی قدرت فرقه ای منطقه را تغییر داده و قدرت جمعیتی جوامع شیعه را به قدرت ژئوپلیتیک تبدیل کرده است.

ادامه مطلب...