فاز دوم از طرح پژوهشی «بازشناسی گرایش‌های تفسیری باطنی و غالیانه شیعه در سده‌های متقدّم هجری» به اتمام رسید.

طرح پژوهشی «بازشناسی گرایش‌های تفسیری باطنی و غالیانه شیعه در سده‌های متقدّم هجری در سال 1400 توسط جناب آقای دکتر محمدهادی گرامی به اتمام رسید.

ادامه مطلب...