• 0
  • 0
  • 123

کتاب امام مهدی (عج) در اندیشۀ شیعه

در مقدمه این کتاب آمده است: «پس از اعتقاد به خداوند، هیچ باور و اعتقادی تا اندازۀ «موعودباوری» فراگیر نبوده است؛ زیرا این بشارت بزرگ و نشاط‌آفرین، افزون بر این‌که خواستۀ عموم انسان‌هاست، در کتب مقدس همۀ ادیان و دین‌واره‌ها آمده است. اکثر ادیان از مصلح سخن می‌گویند که در...

ادامه مطلب...