شیعیان ترکیه: اوضاع سیاسی – اجتماعی

کتاب حاضر، در پی آنست تصویری جامع از وضعیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شیعیان ترکیه به نمایش بگذارد. ابتدا موقعیت جغرافیایی، وضعیت تاریخی – سیاسی، جمعیت، ادیان و مذاهب، اقتصاد، وضعیت آموزش و فرهنگ ترکیه به صورت اجمالی معرفی شده است. سپس تاریخچه ورود اسلام و تشیع به ترکیه،...

ادامه مطلب...
1 8 9 10